Thông báo nhắc nhở sinh viên chưa đăng ký học phần và đăng ký thiếu học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

2017-11-30 14:18:51

Sinh viên các khóa chưa đăng ký học phần hoặc đăng ký thiếu học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018 nhanh chóng liên hệ Phòng Đào tạo (A.109) để đăng ký học phần bắt đầu từ ngày 30/11/2017 đến ngày 11/12/2017.

Sinh viên xem file bên dưới

 

Đăng Ký Trực Tuyến