Biểu Mẫu Công Đoàn

Quyết toán thu chi công đoàn năm 2015

Quyết toán thu chi công đoàn năm 2015

Quyết định công nhận bổ sung Ủy viên BCH và công nhận chức danh Chủ tịch, ....

Quyết định công nhận bổ sung Ủy viên BCH và công nhận chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trường Cao đẳng CNTT Tp. HCM (ITC), khóa IV, nhiệm kỳ (2016-2021)

Quyết định v/v cho thôi và công nhận bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ ....

Quyết định v/v cho thôi và công nhận bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệmban kiểm tra Công đoàn trường Cao đẳng CNTT Tp. HCM (ITC), khóa IV, nhiệm kỳ (2016-2021)

Thỏa Ước Lao Động Tập Thể 2017

Thỏa Ước Lao Động Tập Thể 2017