Biểu mẫu Quy định tổ chức thi kết thúc học kỳ

Các biểu mẫu liên quan đến Quy định tổ chức thi kết thúc học kỳ theo hình thức tự luận và trắc nghiệm trên giấy:

- Mẫu đề tự luận: BM01-QT01-DeTuLuan.doc

- Mẫu đề trắc nghiệm: BM02-QT01-DeTracNghiem.doc

- Mẫu đề vừa có tự luận, vừa có trắc nghiệm: BM02A-QT01-DeTuLuan-TracNghiem.doc

- Mẫu đáp án tự luận: BM03-QT01-DapAnTuLuan.doc

- Mẫu đáp án trắc nghiệm: BM04-QT01-DapAnTracNghiem.doc

- Mẫu đáp án vừa có tự luận, vừa có trắc nghiệm: BM04A-QT01-DapAnTuLuan-TracNghiem.doc

- Mẫu bì đựng đề thi/đáp án: BM06A-QT01-BiDungDeThi-DapAn.doc

- Mẫu túi đựng đề thi/đáp án: BM08-QT01-TuiDung-DeThi_DapAn.doc

- Mẫu phân công giảng viên ra đề thi/đáp án và biên bản giao nộp đề thi/đáp án của GV về Khoa: BM09-QT01-PhanCongGV-RaDeThi.doc

- Mẫu biên bản giao nhận đề thi/đáp án từ Khoa về P.KT-ĐBCL&TT: BM14-QT01-BanGiao-DeThi-DapAn.doc

- Mẫu danh sách đăng ký cán bộ coi thi của đơn vị: BM16-QT01-DKCBCT.doc

- Mẫu biên bản bàn giao túi đề thi, danh sách ghi điểm, bài thi giữa Thư ký buổi thi và các CBCT: BM15-QT01-BanGiao-DeThi_BaiThi.doc

 STT  Tập tin đính kèm
 1  BieuMau-QT01.rar
Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến