Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Cao đẳng.

Ngày 15/1/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số  01/2015/TT-BGDĐT về Điều lệ trường Cao đẳng.


Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2015 và thay thế Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng, Điều 1 Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 sửa đổi một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT và Quyết định số 37/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời Trường cao đẳng cộng đồng.

Tags:

tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online