Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 - năm hoc 2019-2020

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 - năm hoc 2019-2020

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 - năm hoc 2019-2020

Thông báo V/v nộp lệ phí ôn thi & lệ phí thi lại lần 2 tốt nghiệp trung cấp khóa 15&16

Thông báo V/v nộp lệ phí ôn thi & lệ phí thi lại lần 2 tốt nghiệp trung cấp khóa 15&16

Thông báo V/v nộp lệ phí ôn thi & lệ phí thi lại lần 2 tốt nghiệp trung cấp khóa 15&16

Thông báo thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2016 & khóa 2017

Thông báo thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2016 & khóa 2017

THÔNG BÁO (V/v thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2016 & khóa 2017)

TB nhận HĐ thuế TNCN

TB nhận HĐ thuế TNCN

TB nhận HĐ thuế TNCN

TB thời gian nộp lệ phí thi tốt nghiệp khoa Quản Trị Kinh Doanh năm 2011

TB thời gian nộp lệ phí thi tốt nghiệp khoa Quản Trị Kinh Doanh năm 2011

TB thời gian nộp lệ phí thi tốt nghiệp khoa Quản Trị Kinh Doanh năm 2011

Thông báo gia hạn nộp lệ phí kỳ thi phụ HK1 2013-2014

Thông báo gia hạn nộp lệ phí kỳ thi phụ HK1 2013-2014

Thông báo gia hạn nộp lệ phí kỳ thi phụ HK1 2013-2014

Thông báo v/v thu học phí học kỳ môn giáo dục quốc phòng năm học 2016-2017

Thông báo v/v thu học phí học kỳ môn giáo dục quốc phòng năm học 2016-2017

Thông báo v/v thu học phí học kỳ môn giáo dục quốc phòng năm học 2016-2017

thông báo thu học phí HK2 lớp CD19LW1 (chỉnh sửa)

thông báo thu học phí HK2 lớp CD19LW1 (chỉnh sửa)

Thông báo thu học phí HK2 lớp CD19LW1

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 - năm học 2019-2020

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 - năm học 2019-2020

Thông báo về việc thu hqc phí học kỳ 1 - năm học 2019-2020

Thông báo V/v nộp lệ phí ôn thi & lệ phí thi lại lần 2 tốt nghiệp trung cấp khóa 15&16

Thông báo V/v nộp lệ phí ôn thi & lệ phí thi lại lần 2 tốt nghiệp trung cấp khóa 15&16

Thông báo V/v nộp lệ phí ôn thi & lệ phí thi lại lần 2 tốt nghiệp trung cấp khóa 15&16

Thông báo Nộp học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019

Thông báo Nộp học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019

Thông báo Nộp học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019

Thông báo nộp lệ phí thi lại tốt nghiệp trung cấp khóa 16

Thông báo nộp lệ phí thi lại tốt nghiệp trung cấp khóa 16

Thông báo nộp lệ phí thi lại tốt nghiệp trung cấp khóa 16

Bảng Hướng Dẫn Sinh Viên Đóng Tiền Qua Ngân Hàng Và Theo Dõi Thông Báo Thời Hạn Đóng Học Phí Để Hộp Học Phí Đúng Hạn

Bảng Hướng Dẫn Sinh Viên Đóng Tiền Qua Ngân Hàng Và Theo Dõi Thông Báo Thời Hạn Đóng Học Phí Để Hộp Học Phí Đúng ....

BẢNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐÓNG TIỀN QUA NGÂN HÀNG VÀ THEO DÕI THÔNG BÁO THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỂ HỘP HỌC PHÍ ĐÚNG HẠN

THÔNG BÁO về việc thu học phí học kỳ 2 – năm học 2018-2019

THÔNG BÁO về việc thu học phí học kỳ 2 – năm học 2018-2019

THÔNG BÁO về việc thu học phí học kỳ 2 – năm học 2018-2019

THÔNG BÁO V/v thu học phí học kỳ 1 – năm học 2018-2019

THÔNG BÁO V/v thu học phí học kỳ 1 – năm học 2018-2019

THÔNG BÁO V/v thu học phí học kỳ 1 – năm học 2018-2019