Các biểu mẫu hồ sơ phòng thi

Các biểu mẫu thuộc hồ sơ phòng thi, sử dụng cho buổi thi cụ thể:

- Biên bản coi thi (BM18-QT01-BienBanCoiThi.pdf)

- Biên bản xử lý kỷ luật thí sinh dự thi (BM20-QT01-BienBanXuLyThiSinh.pdf)

- Biên bản ghi nhận sự cố liên quan đề thi (BM23-QT01-GhiNhanSuCoDeThi.pdf)

 STT  Tập tin đính kèm
 1  BM-HoSoPhongThi-QT01.rar
Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến