text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 29 tháng 1 năm 2013 GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH    

- Như chúng ta đã biết, DN là một đơn vị kinh tế cơ sở mà ở đó tiến hành sản xuất ra của cải vật chất hoặc kinh doanh, hoàn thành các dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu xã hội nào đó và thu lợi nhuận. - Muốn sản xuất, kinh doanh có hiệu ...

... đọc thêm

Ngày 29 tháng 1 năm 2013 1. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP    

1. Mục tiêu chung: - Đào tạo các nghiệp vụ kinh doanh tổng hợp trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, tri thức, đạo đức kinh doanh và sức khỏe tốt. - Cử nhân cao đẳng QTKD tổng hợp tốt nghiệp có thể làm việc tại mọi...

... đọc thêm

Ngày 29 tháng 1 năm 2013 2. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI    

1. Mục tiêu chung: - Đào tạo các nghiệp vụ kinh doanh Thương mại trong mọi ngành kinh doanh nói chung, trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, tri thức, đạo đức kinh doanh và sức khỏe tốt. - Cử nhân cao đẳng Quản...

... đọc thêm

Ngày 29 tháng 1 năm 2013 3. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ BCVT    

Đào tạo các nghiệp vụ kinh doanh trong ngành Bưu chính viễn thông, trình độ cao đẳng,   phẩm chất chính trị, tri thức, đạo đức kinh doanh sức khỏe tốt.

... đọc thêm