text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 9 tháng 4 năm 2015 Ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị bưu chính viễn thông    

- Ngành: - Chuyên ngành: - Tên ngành bằng tiếng Anh: - Loại hình: - Mã ngành: Quản trị kinh doanh Quản trị Bưu chính viễn...... đọc thêm

Ngày 9 tháng 4 năm 2015 Ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại    

- Ngành: - Chuyên ngành: - Tên ngành bằng tiếng Anh: - Loại hình: - Mã ngành: Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh thương...

... đọc thêm

Ngày 9 tháng 4 năm 2015 Ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp    

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CAO ĐẲNG - Ngành: - Chuyên ngành: - Tên ngành bằng tiếng Anh: - Loại hình: - Mã ngành: Quản trị...

... đọc thêm

Ngày 27 tháng 1 năm 2013 Ngành Tài chính ngân hàng    

ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC Có hiểu biết những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, xã hội và nhân văn, tạo nền tảng tiếp thu và vận dụng kiến thức chuyên môn trong đời sống thực tế Nắm...

... đọc thêm

Ngày 27 tháng 1 năm 2013 Ngành Kế toán    

ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC Có hiểu biết những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, xã hội và nhân văn, tạo nền tảng tiếp thu và vận dụng kiến thức chuyên môn trong đời sống thực...

... đọc thêm