CÔNG VIỆC CỦA MỘT NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Công nợ là một mảng nhỏ trong công việc của kế toán tổng hợp. Với những công ty có mô hình kinh doanh vừa và nhỏ, thì kế toán tổng hợp kiêm luôn cả việc theo dõi công nợ, tuy nhiên với những doanh nghiệp có mô hình lớn thì phân hệ này sẽ được giao cho một cá nhân theo dõi. Công việc của nhân viên kế toán công nợ là quản lý và theo dõi công nợ: Các khoản thu, chi, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu, các khoản phải trả...Bài viết liệt kê các công việc hàng ngày, tháng, quý, năm mà kế toán công nợ cần phải làm  hy vọng sẽ giúp các bạn làm tốt công việc này và có kinh nghiệm trong việc quản lý công nợ.


- Kiểm tra các chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi.
- Lập phiếu thu, chi theo biểu mẫu để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền.
- Chuyển giao các chứng từ ban đầu (phiếu thu, chi) cho bộ phận liên quan.
- Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ
- In báo cáo quỹ và sổ quỹ tiền mặt
- Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ
- Đối chiếu tồn quỹ tiền mặt giữa báo cáo quỹ với kế toán tổng hợp Công ty
- Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh,  số thứ tự, thời gian. Lưu trữ, bảo quản.
- Lập lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng .
- Tính toán số công nợ phát sinh hằng tháng lập giấy thông báo thanh toán công nợ (nội bộ và khách hàng).
- Theo dõi, lập báo cáo tình hình số dư công nợ của nội bộ theo từng đối tượng đột xuất hoặc định kỳ (tháng quý năm ) theo yêu cầu  Ban giám đốc, kế toán trưởng.
- Thực hiện công tác kế toán thu chi tiền mặt, tạm ứng bằng tiền mặt.
- Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu.
- Chủ động nhắc nhở thanh toán công nợ
- Đề xuất Trưởng phòng mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng.

- Và các công việc liên quan khác theo sự sắp xếp của ban quản trị.
 

tin liên quan