text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Danh sách môn giảng, thời khóa biểu (LT+TH), Học kỳ 2, Năm học 2013-2014

Ngày 24 tháng 3 năm 2014

Sinh viên theo dõi Danh sách môn giảng, Thời khóa biểu lý thuyết, Thời khóa biểu thực hành theo các file đính kèm:

- Danh sách môn giảng Học kỳ 2, năm học 2013-2014: DS-MonGiang-HK2-13-14-CDN.pdf

- Thời khóa biểu lý thuyết Học kỳ 2, năm học 2013-2014: TKB-HK2-13-14-CDN-LT.pdf

- Thời khóa biểu thực hành Học kỳ 2, năm học 2013-2014: TKB-HK2-13-14-CDN-TH.pdf