text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Điểm thi tiếng Anh (Toeic 2) Học kỳ 2 lần 1 năm học 2014 - 2015

Ngày 3 tháng 9 năm 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ

Điểm thi tiếng Anh (Toeic 2) Học kỳ 2 lần 1 năm học 2014 - 2015

STT Tập tin đính kèm
1 DIEMTHITA3.JPG
2 DIEMTHITA2.JPG
3 DIEMTHITA1.JPG