Góp ý giảng viên và đăng ký học phần

Sau mỗi học phần đã được học điều cơ bản nhất là chúng ta đã nhận được những gì từ trường, lớp, thầy cô và bè bạn! Chúng ta mong mỏi lượng kiến thức mà ta nhận được hoàn toàn thỏa mãn, và thầy cô giáo – những người truyền thụ kiến thức -  cũng mong muốn như vậy. Để hoạt động giảng dạy và học tập ngày càng hiệu quả, nhả trường luôn muốn nghe ý kiến phản hồi từ từ chính các bạn sinh viên về quá trình giảng dạy và phục vụ học tập  để làm cơ sở cải tiến và phát triển.

Sau mỗi học phần đã học xong, các bạn sinh viên vào trang dkhp.itc.edu.vn mục “Gửi ý kiến góp ý giảng viên” để tham gia trả lời phiếu khảo sát giảng viên. Đây là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ phải tham gia của tất cả sinh viên, hoạt động này sẽ được tính điểm rèn luyện trong toàn bộ khóa học, hơn nữa đây là hoạt động cần thiết để được đăng ký học phần mới.

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến