HỆ THỐNG THÔNG TIN (HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN)


Trình độ đào tạo: Cao đẳng Kỹ sư thực hành

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm


1. Mục tiêu đào tạo


1.1. Mục tiêu chung:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;

- Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin và kiến thức về y tế

- Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;

- Có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

 • Về kiến thức:
 • Trình bày được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin trong y tế
 •  Phân tích được các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
 •  Lập trình bằng các công cụ  c#, Java
 • Lập trình Web: asp.net, XML.
 •  Trình bày được các kiến thức về cơ sở dữ liệu, qui trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu trong y tế
 •  Đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin và chuyên ngành y tế
 •  Phân tích được qui trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin vai trò của từng cá nhân trong qui trình sản xuất phần mềm trong y tế
 • Phân tích về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trong y tế
 • Về kỹ năng:
 • Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng.
 •  Từ bài toán thực tế có thể xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong y tế
 •  Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.
 •  Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server.
 •  Xây dựng được một Website hoàn chỉnh.
 •  Xây dựng được một ứng dụng công nghệ thông tin cho các bệnh viện công.
 • Về thái độ:
 • Trình bày được một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí  Minh; có nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luất của Nhà nước, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân trong thời ký công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ;
 • Thực hiện quyền, nghĩa vụ người công dân nước Công hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, yêu nghề, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong làm việc luôn vươn lên và hoàn thiện mình ;
 • Biết giữ gìn truyền thống của giai cấp công nhân, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam ;
 • Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vận dụng được những kiến thứ đã học để tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp ;
 • Thể hiện khả năng làm việc độc lập - ứng dụng khoa học – công nghệ vào công việc, giải quyết các tình hướng kỹ thuật trong thực tế ;
 • Xây dựng tinh thần hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc ;
 • Giải quyết công việc trên tinh thần tiết kiệm, bảo vệ dung cụ, máy móc, thiết bị ; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình làm việc ;

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Đủ năng lực làm việc trong điều kiện môi trường kinh tế hội nhập, tại các doanh nghiệp, công ty trong nước và các công ty nước ngoài…
 • Nhân viên văn phòng các bệnh viện công, bệnh viện tư.
 • Nhân viên các doanh nhiệp, công ty thiết kế phần mềm quản lý, website.
 • Học thêm lớp sư phạm nghề có thể dạy nghề các trình độ trung cấp, sơ cấp nghề ở các Trung tâm dạy nghề.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 


 • Số lượng môn học, mô đun: 18 môn học, 10 mô đun
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 83 tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 495 giờ
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1515 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 607 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1327 giờ và kiểm tra: 81 giờ

3. Nội dung chương trình: 


STT

Mã MH/MĐ/HP

Tên môn học/mô đun

Số TC

Thời gian học tập (giờ)

Ghi
 chú

Tổng số

Trongđó

Lý thuyết

Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bàitập/thảoluận

Thi/ kiểm tra

 1. Các môn học chung

24

495

205

264

26

 

1

MH8300006

Giáo dục Chính trị

4

75

41

29

5

 

2

MH9300002

Pháp luật

2

30

18

10

2

 

3

MH22309004

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

 

4

MH22309005

Giáo dục quốc phòng và an ninh 2

4

75

36

35

4

 

5

MH01308061

Tin học

3

75

15

58

2

 

6

MH20300006

Anh văn A1

3

60

30

27

3

 

7

MH20300007

Anh văn A2

3

60

30

27

3

 

8

MH20300008

Anh văn A3

3

60

30

27

3

 

 1. Các môn học chuyên môn

II.1 Môn học cơ sở

31

690

235

424

31

 

9

MH01308058

Cấu trúc máy tính

2

30

28

0

2

 

10

MH01308064

Cơ sở lập trình

4

90

30

56

4

 

11

MH01308065

Cơ sở dữ liệu

3

75

14

58

3

 

12

MH01308066

CCNA1

4

90

30

56

4

 

13

MH01308067

Lập trình hướng đối tượng

4

90

30

56

4

 

14

MH01308068

Lập trình nâng cao

4

90

30

56

4

 

15

MH01308069

Toán rời rạc

2

30

28

0

2

 

16

MH01308059

Thiết kế Web cơ bản

3

75

15

57

3

 

17

MH01308070

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

75

15

57

3

 

18

MH48300002

Kỹ năng mềm

2

45

15

28

2

 

II.2 Môn học chuyên môn

18

375

163

194

18

 

19

MH01308079

Nghiệp vụ quản lý bệnh viện

3

60

30

27

3

 

20

MH01308074

Lập trình Web

phía máy chủ

4

90

30

56

4

 

21

MH01308080

Đặc thù bệnh viện và Bảo hiểm y tế

 

3

60

30

27

3

 

22

MH01308081

Quản trị Database Server

3

75

15

57

3

 

23

MH01300060

Quản lý dự án phần mềm

2

30

28

0

2

 

24

MH01308082

Phân tích thiết kế HTTT Y tế

3

60

30

27

3

 

II.3 Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế

II.3.1 Khóa luận tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

25

MH01307071

Khóa luận tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

II.3.2 Học phần thay thế

5

105

43

57

5

 

26

MH01308072

Lập trình giao diện Web

3

75

15

57

3

 

27

MH01308091

Giao tiếp Người – Máy

2

30

28

0

2

 

II.4 Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

28

MH01306070

Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

Tổng cộng

83

2010

607

1327

81