Hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán thù lao các hoạt động coi thi, chấm thi cuối học kỳ

Xem hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán trong file đính kèm TB-HD-ThanhToan-CongTacThi.pdf

Các biểu mẫu trong file đính kèm còn lại.

 STT  Tập tin đính kèm
 1  ThanhToan-CoiThi-ChamThi.xls
 2  TB-HD-ThanhToan-CongTacThi.pdf
Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến