text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 9 tháng 6 năm 2014 Quy chế xử lý kỷ luật học sinh sinh viên    

Quy định của Bộ giáo dục và đào tạo về xử lý kỷ luật học sinh - sinh viên

... đọc thêm

Ngày 8 tháng 4 năm 2013 Kỷ luật SV thi hộ    

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO Về việc Sinh viên thi hộ và nhờ người thi hộ ...... đọc thêm

Ngày 8 tháng 4 năm 2013 Quyết định của Hiệu trưởng về kỷ luật sinh viên    

Quyết định kỷ luật SV

... đọc thêm