Khóa học kỹ thuật Lập trình

LỚP: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

I. ĐỐI TƯỢNG: 

 • Học sinh cấp 2, cấp 3 có nhu cầu học về kỹ thuật lập trình các phần mềm quản lý, lập trình website
 • Sinh viên Cao đẳng và Đại học có nhu cầu học về kỹ thuật lập trình các phần mềm quản lý, lập trình website
 • Học viên có nhu cầu học chuyên sâu về lập trình các phần mềm quản lý, lập trình website

II. THỜI GIAN HỌC:

 • 15 buổi – 45 tiết (3 buổi/ tuần – 3 tiết/ buổi

III. HỌC PHÍ: 5.000.000 đ/ khóa

IV. GIỜ HỌC: 18g - 21g

V. NGÀY KHAI GIẢNG:

Thứ 2 - 4 -6: Ngày 02/03/2020

Thứ 3-5-7: Ngày 03/03/2020

VI. GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH:

Tiến sĩ: Phan Tấn Quốc - Phó Trưởng Khoa - Trưởng Bộ môn Kỹ Thuật Máy tính Trường Đại học Sài Gòn

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

 1. Các khái niệm cơ bản

Tập ký tự dùng trong ngôn ngữ C

Từ khóa

Tên

Kiểu dữ liệu cơ bản: số nguyên, số thực, ký tự

Hằng

Biến

Khối lệnh

 1. Lệnh nhập dữ liệu, lệnh xuất dữ liệu, lệnh gán

Lệnh nhập xuất dữ liệu với printf/scanf

Lệnh nhập xuất dữ liệu với cin/cout

Lệnh gán

 1. Biểu thức

Phép toán số học

Phép toán so sánh

Phép toán logic

Phép toán tăng,giảm

Phép toán điều kiện

Phép toán trên bit

Chuyển đổi kiểu dữ liệu

Thứ tự ưu tiên của các phép toán

 1. Môi trường làm việc của CFREE/Dev C

Hướng dẫn cài đặt

Giới thiệu các chức năng khi soạn thảo

Một số phím chức năng khi soạn thảo

 1. Một số hàm chuẩn của C

Bài tập

 

CHƯƠNG 2: CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

 1. Câu lệnh if …
 1. Câu lệnh switch . . .
 1. Câu lệnh for
 1. Câu lệnh while
 1. Câu lệnh do . . . while
 1. Câu lệnh break
 1. Câu lệnh continue

Bài tập

 

CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH CON

 1. Khái niệm chương trình con trong C
 1. Cách thiết kế chương trình con

Các loại tham số

Biến toàn cục và biến địa phương

Chương trình con có giá trị trả về

Chương trình con không giá trị trả về

 1. Cách sử dụng các chương trình con
 1. Hàm đệ qui

Bài tập

 

CHƯƠNG 4: MẢNG

 1. Định nghĩa và khai báo mảng
 1. Một số thao tác trên mảng một chiều
 1. Một số thao tác trên mảng hai chiều
 1. Mảng nhiều chiểu
 1. Mảng các ký tự
 1. Tối ưu hóa cấu trúc

Bài tập

 

CHƯƠNG 5: KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

 1. Khai báo cấu trúc, khai báo biến cấu trúc
 1. Truy xuất đến thành phần cấu trúc
 1. Tạo một số kiểu dữ liệu mới (gợi ý)

Phân số

Hồ sơ

Một số đối tượng hình học trong mặt phẳng

Một số đối tượng khác

Bài tập

 

CHƯƠNG 6: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐỆ QUI

 1. Một số ví dụ về kỹ thuật lập trình đệ qui
 1. Đệ qui với kỹ thuật lập trình chia để trị
 1. Đệ qui với kỹ thuật lập trình quay lui
 1. Một số bài toán áp dụng (gợi ý)

Liệt kê các dãy nhị phân chiều dài n

Liệt kê các tập con k phần tử

Liệt kê các chỉnh hợp không lặp chặp k

Bài toán xếp Hậu

Bài toán tháp Hà Nội

Bài tập

 

CHƯƠNG 7: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VỚI CON TRỎ

 1. Địa chỉ và con trỏ

Địa chỉ ô nhớ

Con trỏ

Khai báo con trỏ

Phép toán lấy giá trị tại một địa chỉ mà một con trỏ đang trỏ tới

 1. Quy tắc sử dụng con trỏ trong các biểu thức

Sử dụng tên con trỏ

Sử dụng dạng khai báo của con trỏ

 1. Các thao tác trên con trỏ

Phép toán cộng/trừ các địa chỉ

Cấp phát động bộ nhớ

Giải phóng khối nhớ đã được cấp phát

 1. Con trỏ với mảng
 1. Con trỏ với kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bài tập

 

CHƯƠNG 8: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VỚI CHUỖI KÝ TỰ

 1. Ký tự

Nhập ký tự

Xuất ký tự

Các hàm khác liên quan đến kiểu ký tự

 1. Chuỗi ký tự

Nhập chuỗi ký tự

Xuất chuỗi ký tự

Các hàm khác liên quan đến kiểu chuỗi ký tự

 1. Con trỏ với chuỗi ký tự
 1. Mảng các ký tự, Mảng các chuỗi

Bài tập

 

 

CHƯƠNG 9. KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VỚI TẬP TIN VĂN BẢN

 1. Khái niệm
 1. Một số hàm xử lý tập tin
 1. Tập tin văn bản với các biến đơn
 1. Tập tin văn bản với mảng một chiều
 1. Tập tin văn bản với mảng hai chiều
 1. Tập tin văn bản với ký tự
 1. Tập tin văn bản với chuỗi ký tự

Bài tập

 

Quý học viên quan tâm, xin vui lòng liên hệ:

Ban Tuyển sinh & Truyền thông

Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Tân Phú

☎ 0028 3973 4983 - 093 886 1080

http://www.itc.edu.vn/chuong-trinh-ngan-han

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến