LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN GIAO QUẢN LÝ CÔNG TÁC KHẢO THÍ - PHÒNG KT&ĐBCL

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN GIAO QUẢN LÝ

CÔNG TÁC KHẢO THÍ - PHÒNG KT&ĐBCL

(Kèm theo Đề xuất số 05/KT&ĐBCL-ĐX về việc triển khai kế hoạch công tác khảo thí

Phòng KT&ĐBCL ngày 02 tháng 4 năm 2013)

  1. 1.Nội dung
  • Đánh giá hiện trạng công tác làm đề thi, tổ chức thi và chấm thi HK2, NHnăm 2012-2013 tại các đơn vị;
  • Xây dựng qui trình quản lý khảo thí do Phòng KT&ĐBCL chủ trì quản lý;
  • Tập huấn công tác khảo thí cho HK3, NH 2012-2013;
  • Phòng KT&ĐBCL tổ chức thực hiện quản lý công tác khảo thí cuối HK 3, NH 2012-2013.
  1. 2.Kế hoạch

STT

Nội dung

Thời gian

Thực hiện

Ghi chú

01

Lập kế hoạch

01/4/2013

Phòng KT&ĐBCL

 

02

Phê duyệt kế hoạch

02-04/4/2013

Ban Giám Hiệu

Kế hoạch được phê duyệt

03

Làm việc với các Phòng, Khoa, Ban để đánh giá hiện trạng công tác khảo thí ở từng đơn vị

05-13/4/2013

Phòng KT&ĐBCL, các Khoa, Ban

Báo cáo hiện trạng ở các Phòng, Khoa

04

Làm việc với Phòng Quản lý đào tạo đánh giá hiện trạng công tác quản lý khảo thí

15-20/4/2013

Phòng KT&ĐBCL Phòng QLĐT

Báo cáo hiện trạng qui định qui chế

05

Xây dựng qui trình quản lý khảo thí phù hợp với hiện trạng và phát triển của Trường

15-27/4 /2013

Phòng KT&ĐBCL

 

06

Lấy ý kiến tham khảo, góp ý các đơn vị

02-11/5/2013

Phòng KT&ĐBCL

 

07

Hiệu chỉnh, trình kí

13-18/5/2013

Phòng KT&ĐBCL Ban Giám Hiệu

 

08

Bàn giao chi tiết nội dung quản lý khảo thí

20-25/5/2013

Phòng KT&ĐBCL Phòng QLĐT

 

09

Triển khai kế hoạch tập huấn

20/5-17/6 /2013

Phòng KT&ĐBCL

 

10

Thực hiện quản lý công tác khảo thí của học kì

20/6/2013

Phòng KT&ĐBCL và các đơn vị liên quan

 

 

  1. 3.Tổ chức thực hiện

Phòng KT&ĐBCL chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ công tác. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, các đơn vị cùng trao đổi, thảo luận và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám Hiệu để giải quyết.

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến