Các quy định về chế độ thai sản dành cho đảng viên nữ

Đảng viên nữ nghỉ thai sản có được miễn sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí hay không?

Liên quan đến nội dung này, căn cứ vào các văn bản hiện hàng, Đảng ủy trường trả lời như sau:

1. ĐẢNG VIÊN NỮ NGHỈ THAI SẢN SANH CON KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG.

Căn cứ: Công văn số 27-HD/BTCTW ngày 25/3/2009 của Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn về việc miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với Đảng viên thì Đảng viên nữ nghỉ thai sản theo quy định 6 tháng không thuộc đối tượng được miễn sinh hoạt Đảng.

* Vậy xử lý trường hợp này như thế nào?

Trường hợp muốn nghỉ phải xin miễn sinh hoạt Đảng bằng cách làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ để chi bộ xem xét quyết định.

2. ĐẢNG VIÊN NỮ NGHỈ THAI SẢN SANH CON VẪN PHẢI ĐÓNG ĐẢNG PHÍ.

Căn cứ: Văn bản số 03-HD/VPTW ngày 06/7/2016 của Văn Phòng Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện chế độ Đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Bộ Chính Trị, tại mục II.3 nêu rõ “Đảng viên hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng do bảo hiểm xã hội chi trả, mức đóng đảng phí bằng 0,5% tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng”. Như vậy, khi Đảng viên nữ nghỉ chế độ thai sản theo quy định 6 tháng vẫn phải đóng đảng phí và mức đóng là 0.5%/1 tháng tiền Bảo hiểm xã hội được trợ cấp

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online