ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. THÔNG TIN THÍ SINH

Họ tên (*)

Giới tính

Ngày sinh(*)

CMND(*)

Ngày cấp(*)

Nơi cấp(*)

SĐT(*)

Email(*)

SĐT gia đình

Địa chỉ(*)

2. THÔNG TIN XÉT TUYỂN

Ngành đăng ký xét tuyển(*)

Điều kiện xét tuyển(*)

Đối tượng ưu tiên

Khu vực ưu tiên

Ghi chú