Học Bổng - Rèn Luyện SV

Kế hoạch đánh giá Rèn luyện HSSV năm học 2020 - 2021

Đánh giá rèn luyện HSSV 2020

Kế hoạch xét Học bổng năm 2020

Học bổng 2020

Thông báo kết quả Rèn luyện học sinh - sinh viên

Điểm Rèn luyện HSSV năm 2020

Cho HSSV mượn máy laptop năm học mới

Mượn laptop Dariu

Kế hoạch đánh giá Rèn luyện HSSV năm học 2019 - 2020

Kế hoạch đánh giá Rèn luyện HSSV năm học 2019 - 2020

Công bố quyết định khen thưởng Học sinh sinh viên có thành tích học tập, rèn ....

Quyết định khen thưởng HSSV năm học 2017 - 2018

CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN ONLINE

Tự đánh giá rèn luyện sinh viên HK2 năm học 2017 - 2018, một hình thức tiện lợi và nhanh chóng cho các bạn sinh viên