Học Bổng - Rèn Luyện SV

Kế hoạch đánh giá Rèn luyện HSSV năm học 2019 - 2020

Kế hoạch đánh giá Rèn luyện HSSV năm học 2019 - 2020

Công bố quyết định khen thưởng Học sinh sinh viên có thành tích học tập, rèn ....

Quyết định khen thưởng HSSV năm học 2017 - 2018

CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN ONLINE

Tự đánh giá rèn luyện sinh viên HK2 năm học 2017 - 2018, một hình thức tiện lợi và nhanh chóng cho các bạn sinh viên

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp lớp ....

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp lớp TC17TH1,TC16TM1

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa QT-TCNH

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa QT-TCNH

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa ĐTVT

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa ĐTVT

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa CNTT

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa CNTT