Khen Thưởng - Kỷ Luật

Thông báo về kết quả tham gia sinh hoạt đầu khóa năm 2020

Thông báo về kết quả tham gia sinh hoạt đầu khóa năm 2020

Quyết định của Hiệu trưởng về kỷ luật sinh viên

Quyết định của Hiệu trưởng về kỷ luật sinh viên

Kỷ luật SV thi hộ

Kỷ luật SV thi hộ

Quy chế xử lý kỷ luật học sinh sinh viên

Quy chế xử lý kỷ luật học sinh sinh viên