CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, DANH MỤC CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

 

Chức năng - nhiệm vụ

1. Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện các hoạt động: Xây dựng và phát triển danh mục ngành nghề đào tạo các bậc học và các loại hình đào tạo khác; Xây dựng chương trình đào tạo các ngành của các bậc học và hệ thống tài liệu giảng dạy - tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập; Trực tiếp chỉ đạo thực hiện và giám sát toàn bộ hoạt động đào tạo của Nhà trường trên cơ sở chủ trương, quy chế và các quy định về quản lý hoạt động giáo dục đào tạo của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.

2. Lập kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu của toàn Trường cho từng khoá học, năm học, học kỳ …

3. Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo, quy chế và các quy định liên quan đến hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá của toàn Trường.

4. Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp.

5. Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trong việc tham mưu đề xuất cho với Nhà trường về chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy, phục vụ giảng dạy, …

6. Tham mưu, đề xuất các yêu cầu và điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho giảng dạy và học tập …

7. Quản lý hồ sơ học vụ của HS-SV …

8. Tổng hợp, thống kê và xử lý các thông tin về HS-SV, học vụ và giảng dạy …

9. Quản lý thư viện và thư viện số

10. Phối hợp với các đơn vị trong việc triển khai tổ chức thực hiện các công tác tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy và các loại hình tuyển sinh khác của Nhà trường …