Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ. Sinh viên căn cứ trên phiếu đánh giá rèn luyện này , mỗi học kỳ tổ chức đánh giá mức độ rèn luyện trong học kỳ đó

tin liên quan