Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 - năm hoc 2019-2020

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 - năm hoc 2019-2020

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 - năm hoc 2019-2020

Thông báo V/v nộp lệ phí ôn thi & lệ phí thi lại lần 2 tốt nghiệp trung cấp khóa 15&16

Thông báo V/v nộp lệ phí ôn thi & lệ phí thi lại lần 2 tốt nghiệp trung cấp khóa 15&16

Thông báo V/v nộp lệ phí ôn thi & lệ phí thi lại lần 2 tốt nghiệp trung cấp khóa 15&16

Thông báo thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2016 & khóa 2017

Thông báo thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2016 & khóa 2017

THÔNG BÁO (V/v thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2016 & khóa 2017)

TB nhận HĐ thuế TNCN

TB nhận HĐ thuế TNCN

TB nhận HĐ thuế TNCN

TB thời gian nộp lệ phí thi tốt nghiệp khoa Quản Trị Kinh Doanh năm 2011

TB thời gian nộp lệ phí thi tốt nghiệp khoa Quản Trị Kinh Doanh năm 2011

TB thời gian nộp lệ phí thi tốt nghiệp khoa Quản Trị Kinh Doanh năm 2011

Thông báo gia hạn nộp lệ phí kỳ thi phụ HK1 2013-2014

Thông báo gia hạn nộp lệ phí kỳ thi phụ HK1 2013-2014

Thông báo gia hạn nộp lệ phí kỳ thi phụ HK1 2013-2014

Thông báo v/v thu học phí học kỳ môn giáo dục quốc phòng năm học 2016-2017

Thông báo v/v thu học phí học kỳ môn giáo dục quốc phòng năm học 2016-2017

Thông báo v/v thu học phí học kỳ môn giáo dục quốc phòng năm học 2016-2017

Thông báo thu bảo hiểm y tế & bảo hiểm tai nạn năm 2021

Thông báo thu bảo hiểm y tế & bảo hiểm tai nạn năm 2021

Thông báo thu bảo hiểm y tế & bảo hiểm tai nạn năm 2021

Thông báo thu học phí HK1B năm hoc 2020-2021

Thông báo thu học phí HK1B năm hoc 2020-2021

Thông báo thu học phí HK1B năm hoc 2020-2021 (Của khóa 19 trở về trước)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ BỔ SUNG CHO SINH VIÊN K20 NHẬP HỌC ĐỢT 1

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ BỔ SUNG CHO SINH VIÊN K20 NHẬP HỌC ĐỢT 1

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ BỔ SUNG CHO SINH VIÊN K20 NHẬP HỌC ĐỢT 1

Thông báo V/v thu học phí– HK1- đợt 1 (học kỳ 01A) – năm học 2020-2021

Thông báo V/v thu học phí– HK1- đợt 1 (học kỳ 01A) – năm học 2020-2021

Thông báo V/v thu học phí– HK1- đợt 1 (học kỳ 01A) – năm học 2020-2021

V/v Thu học phí học kỳ 3

V/v Thu học phí học kỳ 3

V/v Thu học phí học kỳ 3

Danh sách hoàn tiền sinh viên nộp thừa học phí dưới 90.000đ

Danh sách hoàn tiền sinh viên nộp thừa học phí dưới 90.000đ

Danh sách hoàn tiền sinh viên nộp thừa học phí dưới 90.000đ

thông báo thu học phí HK2 lớp CD19LW1 (chỉnh sửa)

thông báo thu học phí HK2 lớp CD19LW1 (chỉnh sửa)

Thông báo thu học phí HK2 lớp CD19LW1

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 - năm học 2019-2020

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 - năm học 2019-2020

Thông báo về việc thu hqc phí học kỳ 1 - năm học 2019-2020