Công Tác Cố Vấn Học Tập

Công tác Cố vấn học tập HK I (2014-2015)

Công tác Cố vấn học tập HK I (2014-2015)

Triển khai công tác CVHT năm HK I(2014-2015)

Triển khai công tác CVHT năm HK I(2014-2015)

Quy chế cố vấn học tập

Quy chế cố vấn học tập

Thông báo Vv triển khai công tác CVHT năm học 2013 - 2014

Thông báo Vv triển khai công tác CVHT năm học 2013 - 2014

Thông báo lịch làm việc với các Khoa về việc rà soát công tác cố vấn học ....

Thông báo lịch làm việc với các Khoa về việc rà soát công tác cố vấn học tập

Thông báo và mẩu báo cáo tổng sinh hoạt cố vấn học tập

Thông báo và mẩu báo cáo tổng sinh hoạt cố vấn học tập

Kế hoạch rà soát công tác cố vấn học tập HKII năm học 2012-2013

Kế hoạch rà soát công tác cố vấn học tập HKII năm học 2012-2013