Kế Hoạch Dự Giờ

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ GIẢNG CẤP KHOA NĂM HỌC 2017-2018

Kế hoạch dự giờ HK3 - 1718

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

Kế hoạch dự giờ giảng cấp năm học 2017-2018

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH DỰ GIỜ GIẢNG HKI/2016-2017

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH DỰ GIỜ GIẢNG HKI/2016-2017

Tổng hợp Kế hoạch dự giờ HK I (2014-2015)

Tổng hợp Kế hoạch dự giờ HK I (2014-2015)

Thông báo công tác kế hoạch dự giờ HK I(2014-2015)

Thông báo công tác kế hoạch dự giờ HK I(2014-2015)

Lịch dự giờ giảng các Khoa học kỳ II năm học 2013-2014

Lịch dự giờ giảng các Khoa học kỳ II năm học 2013-2014

Danh sách kế hoach dự giờ giảng Khoa CNTT

Danh sách kế hoach dự giờ giảng Khoa CNTT

Danh sách kế hoach dự giờ giảng Khoa TCNH

Danh sách kế hoach dự giờ giảng Khoa TCNH