Các Quy Định

Góp ý giảng viên và đăng ký học phần

Đê nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ học tập, trước khi đăng ký học phần mới sinh viên cần tham gia mục "Gửi ý kiến góp ý giảng viên"

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Thông Tư số: 15 /2017/TT - BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán thù lao các hoạt động coi thi, chấm thi ....

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán thù lao các hoạt động coi thi, chấm thi cuối học kỳ

Quy định trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh dự thi, kiểm tra học kỳ

Quy định trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh dự thi, kiểm tra học kỳ

Quy định tổ chức thi và Quy định phúc khảo bài thi

Quy định tổ chức thi và Quy định phúc khảo bài thi

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN GIAO QUẢN LÝ CÔNG TÁC KHẢO THÍ - PHÒNG KT&ĐBCL

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN GIAO QUẢN LÝ CÔNG TÁC KHẢO THÍ - PHÒNG KT&ĐBCL