Quy Định Của Trường

Thông báo về việc điều chỉnh điểm 18.3 thuộc điều 18 của quy định về ....

Thông báo về việc điều chỉnh điểm 18.3 thuộc điều 18 của quy định về đào tạo theo tín chỉ ban hành tại quyết số 141/QĐ-CĐCNTT ngày 09/10/2012

Quyết định 141 về đào tạo tín chỉ của trường CĐ CNTT TP.HCM

Quyết định 141 về đào tạo tín chỉ của trường CĐ CNTT TP.HCM