Thông Tin Cá Nhân

Họ và Tên: Hà Quang Đào

Email:

Học Vị:

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Hà Quang Đào
Nam
0000-00-00
Phó chủ tịch hội đồng quản trị
0
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại Học
0
0
2. Sau Đại Học
0
0
3. Ngoại Ngữ
IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
STT Thời Gian Nơi Công Tác Công Việc Đảm Nhiệm
1
V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY
STT Môn Thời Gian
1
VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT Đề Tài Nghiên Cứu Năm Bắt Đầu/ Năm Kết Thúc Đề Tài Cấp(NN, Bộ, Ngành, Trường Trách Nhiệm Tham Gia Trong Đề Tài
1

2. Các công trình khoa học đã công bố

Số TT Tên Công Trình Năm Công Bố Tên Tạp Chí
1

3.Các giải thường khoa học công nghệ

VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
STT Môn Giáo Trình
1
VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG
STT Luận Văn
1
Đăng Ký Trực Tuyến