Tuyển Dụng

Trường CĐ CNTT tuyển dụng kế toán trưởng

Trường CĐ CNTT tuyển dụng kế toán trưởng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (KỸ SƯ IoT)

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (KỸ SƯ IoT)

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRƯỞNG (NGÀY 12/09/2017)

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRƯỞNG (NGÀY 12/09/2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (NGÀY 20/10/2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (NGÀY 20/10/2017)

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠP VỤ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠP VỤ

Thông báo tuyển dụng ngày 21/09/2016

Thông báo tuyển dụng ngày 21/09/2016

Thông báo tuyển dụng ngày 03/10/2016

Thông báo tuyển dụng ngày 03/10/2016