BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HCM

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ KHÓA 18

(Kèm quyết định số      /QĐ-CĐCNTT, ngày    tháng     năm 2018 của Hiệu trưởng

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM)
 

Tên ngành, nghề: Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành : Quản trị Truyền thông Media

Mã ngành, nghề: 6340404

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức toàn diện về lĩnh vực kinh tế, quản lý và am hiểu về công nghệ thông tin nhằm cung cấp nguồn nhân lực Truyền thông Media -Ecommerce; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Truyền thông Media -Ecommerce; có chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong thời đại công nghệ 4.0.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

 1. Về kiến thức:
 • Có kiến thức khoa học đại cương và kiến thức cơ sở ngành để tiếp thu kiến thức chuyên ngành kinh doanh và công nghệ thông tin.
 • Có kiến thức chuyên môn về quản trị kinh doanh Truyền thông Media -Ecommerce đảm bảo khả năng tác nghiệp mô hình thương mại điện tử và điều hành quản trị trong các loại hình tổ chức doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế về lĩnh vực truyền thông media, thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến, digital marketing.
 • Có kiến thức về thương mại điện tử, truyền thông media, marketing online và an ninh mạng, blockchain của doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử và truyền thông media cũng như các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành bán hàng.
 1. Về kỹ năng:
 • Kỹ năng cứng:
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh online, quảng cáo, thanh toán, quản lý và điều phối hàng hoá, đơn hàng thông qua mạng lưới internet.
 • Xây dựng và thiết  lập quy trình bán hàng , thanh toán trên website.
 • Xây dựng chiến lược truyền thông media, lập kế hoạch marketing online.
 • Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh các mặt hàng kinh doanh trên hệ thống thương mại điện tử  và Truyền thông Media –Ecommerce.
 • Khả năng tư vấn và thiết kế website bán hàng, phát triển các kênh phân phối, kênh marketing online và các kênh Truyền thông Media –Ecommerce.
 • Kỹ năng mềm:
 • Giao tiếp, đàm phán thông qua các phương tiện truyền thông.
 • Phát triển mối quan hệ.
 • Thuyết trình và trình bày trước đám đông.
 1. Về thái độ:
 • Có tinh thần hợp tác, ý thức bảo mật thông tin, bản quyền, có khả năng làm việc theo nhóm;
 • Không ngừng học tập để nâng cao trình độ nghề nghiệp nhằm đáp ứng sự phát triển của khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh.
 • Có ý thức tuân thủ luật pháp về thông tin Truyền thông Media -Ecommerce, an ninh mạng, bảo mật hệ thống dữ liệu.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Nhân viên quản lý, điều hành, thiết kế, truyền thông media trong các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 trong kinh doanh và quản lý.

- Cán bộ tác nghiệp kinh doanh: xây dựng chiến lược kinh doanh, nghiên cứu thị trường, tiếp thị, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chất lượng, thiết lập dự án …

- Chủ doanh nghiệp sau khi khởi tạo kinh doanh và ứng dụng kinh doanh online.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 29

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 75 Tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và GDQP-AN)

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 360 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1545 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 487 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1352 giờ

3. Nội dung chương trình: 

STT

Mã MH/MĐ/HP

Tên môn học/mô đun

Số TC

Thời gian học tập (giờ)

 

 

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/kiểm tra

Ghi chú

 
 

I/ Môn học chung

18

360

172

169

19

 

 
 

1

20300006

Anh văn A1

3

60

30

27

3

 

 

2

20300007

Anh văn A2

3

60

30

27

3

 

 

3

18300005

Chính trị

5

90

60

24

6

 

 

4

19300002

Pháp luật

2

30

22

6

2

 

 

5

22309004

Giáo dục thể chất

2

60

4

52

4

 

 

6

22309005

Giáo dục quốc phòng an ninh 2

4

75

36

36

3

 

 

7

01308061

Tin học

3

75

15

57

3

 

 

8

48300002

Kỹ năng mềm

2

45

15

28

2

 

 

II/ Môn học, mô đun chuyên môn

57

1545

315

1183

47

 

 

II.1/ Môn học, mô đun cơ sở

31

720

210

478

32

 

 
 

9

03309072

Nghiên cứu thị trường

2

45

15

28

2

 

 

10

03309001

Kinh tế vi mô

3

60

30

27

3

 

 

11

03309002

Quản trị học

3

60

30

27

3

 

 

12

03309057

Thương mại điện tử căn bản

3

75

15

57

3

 

 

13

05309003

Marketing căn bản

3

60

30

27

3

 

 

14

03309066

Kỹ thuật SEO

3

75

15

57

3

 

 

15

04309002

Hệ thống thanh toán điện tử

2

45

15

27

3

 

 

16

01308125

Thiết kế đồ họa

3

75

15

57

3

 

 

17

03309067

Marketing trực tuyến 1 (FB)

3

75

15

57

3

 

 

18

03309068

Marketing trực tuyến 2 (Zalo)

3

75

15

57

3

 

 

19

03309069

Marketing trực tuyến 3 (Youtube)

3

75

15

57

3

 

 

II.2/ Môn học, mô đun chuyên môn

16

375

105

255

15

 

 

20

03309012

Quản lý chuỗi cung ứng và nguồn lực

4

90

30

57

3

 

 

21

03309071

Kỹ năng bán hàng

2

45

15

27

3

 

 

22

03309073

Chăm sóc Website

4

90

30

57

3

 

 

23

03309074

Quảng cáo trực tuyến

3

75

15

57

3

 

 

25

03309065

Thực hành kinh doanh TMĐT

3

75

15

57

3

 

 

II.3 Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

 

26

03306070

Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

 

II.4. Khóa luận TN/ học phần thay thế

5

225

0

225

0

 

 

II.4.1 Học phần thay thế

5

120

30

84

6

 

 

27

03309062

Kinh doanh Thương mại ĐT

2

45

15

27

3

 

 

28

03309063

Phân tích hiệu quả kinh doanh

3

75

15

57

3

 

 

II.4.2 Khóa luận tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

 

29

03306070

Khóa luận tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

 

 

 

Tổng cộng :

75

1905

487

1352

66

 

 
                   

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

 

STT

Mã MH/MĐ/HP

Tên môn học/mô đun

Số TC

Thời gian học tập (giờ)

Ghi
chú

 
 

Tổng số

Trong đó

 

Lý thuyết

Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảoluận

Thi/kiểm tra

 

Học kỳ 1

12

255

105

138

12

 

 

1

01308061

Tin học

3

75

15

57

3

 

 

2

03309001

Kinh tế vi mô

3

60

30

27

3

 

 

3

20300006

Anh văn A1

3

60

30

27

3

 

 

4

03309002

Quản trị học

3

60

30

27

3

 

 

Học kỳ 2

14

315

105

195

15

 

 

1

20300007

Anh văn A2

3

60

30

27

3

 

 

2

03309057

Thương mại điện tử căn bản

3

75

15

57

3

 

 

3

05309003

Marketing căn bản

3

60

30

27

3

 

 

4

04309002

Hệ thống thanh toán điện tử

2

45

15

27

3

 

 

5

03309067

Marketing trực tuyến 1 (FB)

3

75

15

57

3

 

 

Học kỳ 3

13

315

75

227

13

 

 

1

48300002

Kỹ năng mềm

2

45

15

28

2

 

 

2

03309066

Kỹ thuật SEO

3

75

15

57

3

 

 

3

03309072

Nghiên cứu thị trường

2

45

15

28

2

 

 

4

01308125

Thiết kế đồ họa

3

75

15

57

3

 

 

5

03309068

Marketing trực tuyến 2 (Zalo)

3

75

15

57

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

22309005

Giáo dục quốc phòng an ninh 2

4

75

36

36

3

 

 

Học kỳ 4

11

255

75

171

9

 

 

1

22309004

Giáo dục thể chất

2

60

4

52

4

 

 

2

03309069

Marketing trực tuyến 3 (Youtube)

3

75

15

57

3

 

 

3

03309012

Quản lý chuỗi cung ứng và nguồn lực

4

90

30

57

3

 

 

4

03309073

Chăm sóc Website

4

90

30

57

3

 

 

Học kỳ 5

13

420

45

366

9

 

 

1

03309071

Kỹ năng bán hàng

2

45

15

27

3

 

 

2

03309065

Thực hành kinh doanh TMĐT

3

75

15

57

3

 

 

3

03309074

Quảng cáo trực tuyến

3

75

15

57

3

 

 

4

03306070

Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

 

Học kỳ 6

12

345

82

255

8

 

 

1

18300005

Chính trị

5

90

60

24

6

 

 

2

19300002

Pháp luật

2

30

22

6

2

 

 

Làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế:

 

 

 

 

 

 

a, Học phần thay thế:

5

120

30

84

6

 

 

1

03309062

Kinh doanh Thương mại ĐT

2

45

15

27

3

 

 

2

03309063

Phân tích hiệu quả kinh doanh

3

75

15

57

3

 

 

b, Khóa luận tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

 

1

03307070

Khóa luận tốt nghiệp

5

225

0

225

0

 

 

Tổng cộng :

75

1905

487

1352

66