text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Ngày 13 tháng 5 năm 2011

1. Quy chế này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp.

2. Quy chế này áp dụng đối với sinh viên các khoá đào tạo hệ chính quy ở trình độ đại học và cao đẳng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng (sau đây gọi tắt là trường) thực hiện theo hình thức tích luỹ tín chỉ.

Xem chi tiết trên tập tin đính kèm bên dưới

STT Tập tin đính kèm
1 QD43-2007-BGD.pdf