text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Quy chế 40)

Ngày 28 tháng 3 năm 2011

Quy chế này quy định đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy bao gồm: tổ chức đào tạo; đánh giá học phần, thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp; điều kiện công nhận, xếp loại và cấp bằng tốt nghiệp ...

Xem chi tiết trên tập tin đính kèm bên dưới

STT Tập tin đính kèm
1 QC-QD402007.pdf