Quyết định của Hiệu trưởng về kỷ luật sinh viên

Quyết định kỷ luật SV

                     BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                        TP.HỒ CHÍ MINH

             Số:      /QĐKLSV-CĐCNTT                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc kỷ luật sinh viên

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HỒ CHÍ MINH

            Căn cứ quyết định số: 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27-04-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng CNTT TP.HCM;

            Căn cứ quyết định số: 8059/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào tạo về việc chuyển lọai hình họat động Trường Cao Đẳng DL CNTT thành Trường Cao đẳng CNTT TP. HCM họat động                   theo lọai hình tư thục;

            Căn cứ quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

            Căn cứ vào biên bản họp xem xét xử lý kỉ luật của Hội đồng kỷ luật trường ngày 11 tháng 03 năm 2013;

            Căn cứ vào Biên bản họp giải quyết kỷ luật sinh viên của khoa Công nghệ Thông tin vào ngày 09 tháng 3 năm 2013;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1. Cảnh cáo trước toàn trường đối với sinh viên:

            Lê Huy                                         MSSV: 11100062               

            Lớp: C11CT02                            Khoa: Công nghệ Thông tin

            Lý do:  Đánh nhau tại nơi cư trú (nhà trọ) gây mất trật tự công cộng.

            Hình thức kỷ luật được ghi vào hồ sơ của sinh viên Lê Huy, thời gian thử thách 01 năm kể từ ngày vi phạm kỷ luật (15/01/2013 – 15/01/2014)

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thông báo về gia đình nơi sinh viên Lê Huy cư trú.

            Điều 3. Các Ông Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng Phòng Công tác sinh viên và sinh viên Lê Huy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG      

 • Như điều 3
 • Gia đình  Sinh viên                                                                                                                                               (đã kí)
 • Lưu

                                                           

 

                                                                                                                                                                           PGS.TS. NGUYỄN TÁC ANH

             

 

                         BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                            TP.HỒ CHÍ MINH

 

                      Số:      /QĐKLSV-CĐCNTT                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc kỷ luật sinh viên

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HỒ CHÍ MINH

 Căn cứ quyết định số: 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27-04-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng CNTT TP.HCM;

            Căn cứ quyết định số: 8059/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào tạo về việc chuyển lọai hình họat động Trường Cao Đẳng DL CNTT thành Trường Cao đẳng CNTT TP. HCM họat động                   theo lọai hình tư thục;

            Căn cứ quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

            Căn cứ vào biên bản họp xem xét xử lý kỉ luật của Hội đồng kỷ luật trường ngày 11 tháng 03 năm 2013;

            Căn cứ vào Biên bản họp giải quyết kỷ luật sinh viên của khoa Công nghệ Thông tin vào ngày 09 tháng 3 năm 2013;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1. Cảnh cáo trước toàn trường đối với sinh viên:

            Đnh Minh Ngọc                        MSSV: 11100221

            Lớp: C11CT05                           Khoa: Công nghệ Thông tin

            Lý do:  Đánh nhau tại nơi cư trú (nhà trọ) gây mất trật tự công cộng.

            Hình thức kỷ luật được ghi vào hồ sơ của sinh viên Đinh Minh Ngọc, thời gian thử thách 01 năm kể từ ngày vi phạm kỷ luật (15/01/2013 – 15/01/2014)

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thông báo về gia đình nơi sinh viên Đinh Minh Ngọc cư trú.

            Điều 3. Các Ông Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng Phòng Công tác sinh viên và sinh viên Đinh Minh Ngọc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG      

 • Như điều 3
 • Gia đình  Sinh viên                                                                                                                                       đã kí
 • Lưu

 

                                                                                                                                                           PGS.TS. NGUYỄN TÁC ANH

                           BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                           TP.HỒ CHÍ MINH

                      Số:      /QĐKLSV-CĐCNTT                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc kỷ luật sinh viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HỒ CHÍ MINH

             Căn cứ quyết định số: 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27-04-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng CNTT TP.HCM;

            Căn cứ quyết định số: 8059/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào tạo về việc chuyển lọai hình họat động Trường Cao Đẳng DL CNTT thành Trường Cao đẳng CNTT TP. HCM họat động                    theo lọai hình tư thục;

            Căn cứ quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

            Căn cứ vào biên bản họp xem xét xử lý kỉ luật của Hội đồng kỷ luật trường ngày 11 tháng 03 năm 2013;

            Căn cứ vào Biên bản họp giải quyết kỷ luật sinh viên của khoa Công nghệ Thông tin vào ngày 09 tháng 3 năm 2013;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1. Cảnh cáo trước toàn trường đối với sinh viên:

           Trần Cao Thắng                        MSSV: 11100083   

            Lớp: C11CT02                           Khoa: Công nghệ Thông tin

            Lý do:  Đánh nhau tại nơi cư trú (nhà trọ) gây mất trật tự công cộng.

            Hình thức kỷ luật được ghi vào hồ sơ của sinh viên Trần Cao Thắng, thời gian thử thách 01 năm kể từ ngày vi phạm kỷ luật (15/01/2013 – 15/01/2014)

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thông báo về gia đình nơi sinh viên Trần Cao Thắng cư trú.

            Điều 3. Các Ông Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng Phòng Công tác sinh viên và sinh viên Trần Cao Thắng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG      

 • Như điều 3
 • Gia đình  Sinh viên                                                                                                       đã kí
 • Lưu

                                                                                                                                             PGS.TS. NGUYỄN TÁC ANH

 

                                BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                           TP.HỒ CHÍ MINH

 

                          Số:      /QĐKLSV-CĐCNTT                                                   TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc kỷ luật sinh viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HỒ CHÍ MINH        

            Căn cứ quyết định số: 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27-04-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng CNTT TP.HCM;

            Căn cứ quyết định số: 8059/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào tạo về việc chuyển lọai hình họat động Trường Cao Đẳng DL CNTT thành Trường Cao đẳng CNTT TP. HCM họat động                   theo lọai hình tư thục;

            Căn cứ quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

            Căn cứ vào biên bản họp xem xét xử lý kỉ luật của Hội đồng kỷ luật trường ngày 11 tháng 03 năm 2013;

            Căn cứ vào Biên bản họp giải quyết kỷ luật sinh viên của khoa Công nghệ Thông tin vào ngày 09 tháng 3 năm 2013;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1. Cảnh cáo trước toàn trường đối với sinh viên:

            Nguyễn Phương Đông             MSSV: 11100502

            Lớp: C11CT11                           Khoa: Công nghệ Thông tin

            Lý do:  Đánh nhau tại nơi cư trú (nhà trọ) gây mất trật tự công cộng.

            Hình thức kỷ luật được ghi vào hồ sơ của sinh viên Nguyễn Phương Đông, thời gian thử thách 01 năm kể từ ngày vi phạm kỷ luật (15/01/2013 – 15/01/2014)

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thông báo về gia đình nơi sinh viên Nguyễn Phương Đông cư trú.

            Điều 3. Các Ông Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng Phòng Công tác sinh viên và sinh viên Nguyễn Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG      

 • Như điều 3
 • Gia đình  Sinh viên                                                                                                                                 đã kí
 • Lưu

 

                                                                                                                                                           PGS.TS. NGUYỄN TÁC ANH

 

                          BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                              TP.HỒ CHÍ MINH

                               Số:      /QĐKLSV-CĐCNTT                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc kỷ luật sinh viên

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HỒ CHÍ MINH           

            Căn cứ quyết định số: 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27-04-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng CNTT TP.HCM;

            Căn cứ quyết định số: 8059/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào tạo về việc chuyển lọai hình họat động Trường Cao Đẳng DL CNTT thành Trường Cao đẳng CNTT TP. HCM họat động                   theo lọai hình tư thục;

            Căn cứ quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

            Căn cứ vào biên bản họp xem xét xử lý kỉ luật của Hội đồng kỷ luật trường ngày 11 tháng 03 năm 2013;

            Căn cứ vào Biên bản họp giải quyết kỷ luật sinh viên của khoa Công nghệ Thông tin vào ngày 09 tháng 3 năm 2013;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1. Cảnh cáo trước toàn trường đối với sinh viên:

            Vũ Minh Đức                             MSSV: 11100353

            Lớp: C11CT08                           Khoa: Công nghệ Thông tin

            Lý do:  Đánh nhau tại nơi cư trú (nhà trọ) gây mất trật tự công cộng.

            Hình thức kỷ luật được ghi vào hồ sơ của sinh viên Vũ Minh Đức, thời gian thử thách 01 năm kể từ ngày vi phạm kỷ luật (15/01/2013 – 15/01/2014)

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thông báo về gia đình nơi sinh viên Vũ Minh Đức cư trú.

            Điều 3. Các Ông Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng Phòng Công tác sinh viên và sinh viên Vũ Minh Đức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG      

 • Như điều 3
 • Gia đình  Sinh viên                                                                                                                         đã kí
 • Lưu

 

                                                                                                                                            PGS.TS. NGUYỄN TÁC ANH

 

                               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                             TP.HỒ CHÍ MINH

            Số:      /QĐKLSV-CĐCNTT                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc kỷ luật sinh viên

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HỒ CHÍ MINH

            Căn cứ quyết định số: 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27-04-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng CNTT TP.HCM;

            Căn cứ quyết định số: 8059/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào tạo về việc chuyển lọai hình họat động Trường Cao Đẳng DL CNTT thành Trường Cao đẳng CNTT TP. HCM họat động                    theo lọai hình tư thục;

            Căn cứ quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

            Căn cứ vào biên bản họp xem xét xử lý kỉ luật của Hội đồng kỷ luật trường ngày 11 tháng 03 năm 2013;

            Căn cứ vào Biên bản họp giải quyết kỷ luật sinh viên của khoa Điện tử Viễn thông vào ngày 08 tháng 3 năm 2013;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1. Cảnh cáo trước toàn trường đối với sinh viên:

            Phạm Ngọc Hải                        MSSV: 31100042

            Lớp: C11DTTT02                     Khoa: Điện tử Viễn thông

            Lý do:  Đánh nhau tại nơi cư trú (nhà trọ) gây mất trật tự công cộng.

            Hình thức kỷ luật được ghi vào hồ sơ của sinh viên Phạm Ngọc Hải, thời gian thử thách 01 năm kể từ ngày vi phạm kỷ luật (15/01/2013 – 15/01/2014)

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thông báo về gia đình nơi sinh viên Phạm Ngọc Hải cư trú.

            Điều 3. Các Ông Trưởng Khoa Điện tử Viễn thông, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng Phòng Công tác sinh viên và sinh viên Phạm Ngọc Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG      

 • Như điều 3
 • Gia đình  Sinh viên                                                                                                                           đã kí
 • Lưu

                                                                                                                                               PGS.TS. NGUYỄN TÁC ANH

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online