Quyết Định V/V Thực Hiện Chuẩn Đầu Ra Tin Học

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 05   /QĐ-CĐCNTT                                                                  TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 1 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thực hiện chuẩn đầu ra Tin học

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM

Căn cứ quyết định số 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao Đẳng DL Công Nghệ Thông Tin TP.HCM;

Căn cứ quyết định số 8059/QĐ-BGD&ĐT ngày 21 tháng 12 năm 2007 về việc chuyển loại hình hoạt động Trường Cao Đẳng DL Công Nghệ Thông Tin TP. HCM thành Trường Cao Đẳng CNTT TP. HCM hoạt động theo cơ chế tư thục;

Căn cứ các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo về quản lý đào tạo trong trường đại học, cao đẳng;

Theo đề nghị của ông Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thực hiện yêu cầu chuẩn đầu ra về Tin học đối với học sinh - sinh viên như sau:

Học sinh – sinh viên các ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa; Kế toán; Tài chính – Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh Bưu chính viễn thông; Dịch vụ Bưu chínhKế toán Doanh nghiệp; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, phải đạt 01 trong các điều kiện như sau:

·      Có chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành ngày 11/3/2014 về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin)

·      Có chứng chỉ tin học trình độ A (đối với học sinh TCCN) và trình độ B (đối với sinh viên Cao đẳng & Liên thông Cao đẳng) trước tháng 02/2017.

·      Tham gia học và thi đạt chuẩn kỹ năng sử dụng  công nghệ thông tin cơ bản do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin tổ chức.

·      Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định.

 

Điều 2. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức đào tạo chuẩn kỹ năng sử dung công nghệ thông tin theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành ngày 11/3/2014 cho học sinh – sinh viên.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, khoa, ban và sinh viên, học sinh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :                                                                                                                                                                                                           P.HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;                                                                                                                                                                                                       (Đã ký)

- Lưu VT, QLĐT&KT.                                                                                                                                                                                         TS. Bùi Phúc Trung

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến