Profile Details

Thông Tin Cá Nhân

Họ và Tên: Đặng văn Đảm

Email: dangvdam@gmail.com

Học Vị: Thạc Sĩ

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Đặng văn Đảm
Nam
1976-02-05
Cần Thơ
Cần Thơ
Kinh
Thạc Sĩ
Giảng viên
Giảng Viên
Khoa Quản Trị- Tài Chính- Ngân Hàng
379/3B Lê Văn Lương, Nhà Bè
948888037
dangvdam@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại Học
0
0
2. Sau Đại Học
0
0
3. Ngoại Ngữ

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Chưa cập nhật Quá trình công tác

V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Chưa cập nhật Kinh nghiệm giảng dạy

VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

Chưa cập nhật Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa cập nhật Các công trình khoa học đã công bố

3.Các giải thường khoa học công nghệ

VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Chưa cập nhật Giáo trình, tài liệu bài giảng

VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG

Chưa cập nhật luận văn