Profile Details

Thông Tin Cá Nhân

Họ và Tên: Nguyễn Quốc Huy

Email: huynq@itc.edu.vn

Học Vị: Tiến sỹ Khoa học Máy tính

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Nguyễn Quốc Huy
Nam
1978-12-18
Đà Nẵng
Gio Linh - Quảng Trị
Kinh
Tiến sỹ Khoa học Máy tính
09/2014, Nhật Bản
Tiến sỹ
02/2017
Hiệu trưởng
12 Trịnh Đình Thảo, Quận Tân Phú
Số 1 Đường 37 P4 Q4 TP.HCM
903714586
huynq@itc.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại Học
Chính Qui
Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
Công nghệ thông tin
Việt Nam
2002
Cử nhân Anh văn
2001
2. Sau Đại Học
Khoa học Máy tính
2008
Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
Khoa học Máy tính
2014
Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST - Japan)
3. Ngoại Ngữ
Anh Văn
Cử nhân AV, IELTS Academic 6.0

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

STT Thời Gian Nơi Công Tác Công Việc Đảm Nhiệm
1 2016 - 2017 ISC-Quang Trung Director
2 2014 - 2016 APAC Consulting Operations and Delivery Manager
3 2007 - 2008 TOMCOM Project Leader
4 2005 - 2007 FPT Software Test Leader
5 2002 - 2005 TMA Solutions Developer

V. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

STT Môn Thời Gian
1 Machine Learning 2017
2 OOP, OOAD, Programming Techniques 2006 - 2017

VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT Đề Tài Nghiên Cứu Năm Bắt Đầu/ Năm Kết Thúc Đề Tài Cấp(NN, Bộ, Ngành, Trường Trách Nhiệm Tham Gia Trong Đề Tài
1 Develop efficient algorithms for mining association rules in many kinds of databases 2010 - 2012 NAFOSTED Thành viên
2 Modeling Languages 2011 - 2012 Trường ĐH Sài Gòn Thành viên
3 Cải tiến cây tìm kiếm Monte Carlo 2012 - 2013 Trường ĐH Sài Gòn Chủ nhiệm
4 Tìm hiểu phương pháp tối ưu ngẫu nhiên để chọn lựa đặc trưng trên bàn cờ 2015 - 2016 Trường ĐH Sài Gòn Chủ nhiệm
5 Đánh giá thực nghiệm các thuật toán khai thác tập hữu ích cao 2016 - 2017 Trường ĐH Sài Gòn Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

STT Tên Công Trình Năm Công Bố Tên Tạp Chí
1 A Novel Algorithm for Mining High Utility Itemsets 2009 ACIIDS 2009
2 Parallel Method for Mining High Utility Itemsets from Vertically Partitioned Distributed Databases 2009 KES 2009
3 Mining High Utility Itemsets from Vertical Distributed Databases 2009 RIVF 2009
4 Efficient Algorithms for Mining Frequent Weighted Itemsets from Weighted Items Databases 2010 RIVF 2010
5 An efficient strategy for mining high utility itemsets 2011 IJIIDS, Vol 5, No 2, pp. 143 – 163
6 Game information dynamics and its applications in Congkak and Othello 2012 i-Society2012, pp. 415 – 422
7 Adaptation of Game AIs using Genetic Algorithm: Keeping Variety and Suitable Strength 2012 SCIS-ISIS2012, IEEE
8 Extracting important patterns for building state-action evaluation function in Othello 2012 TAAI-IWCG, 2012
9 Evaluation of Pattern Shapes in Board Games Before Machine-Learning 2013 IJEE, Vol 20, No 2, pp.39- 49
10 Fast Optimization of the Pattern Shapes in Board games with Simulated Annealing 2014 KSE 2014
11 The efficient approach for improving the Monte Carlo Tree Search 2015 JSCTU, 2015, pp 17 – 24
12 Enhance performance of action evaluation functions with stochastic optimization algorithms 2016 ICCASA 2016
13 Optimizing the algorithm localization mobile robot using triangulation map 2016 CABD 2016, Springer

3.Các giải thường khoa học công nghệ

VII. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TÀI LIỆU DỊCH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Chưa cập nhật Giáo trình, tài liệu bài giảng

VIII. HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN/LUẬN ÁN THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG

Chưa cập nhật luận văn