Profile Details

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Minh Đức

Thạc sỹ

Ủy viên

Võ Thị Ánh Tuyết

Kỹ sư

Hà Quang Đào

Tiến sĩ

Phan Vũ Tuấn

Luật sư

Nguyễn Trung Dũng

Cử Nhân

Hoàng Hữu Thành

Thạc sỹ

Dương Tấn Diệp

Tiến sĩ

Trần Phan Việt Dũng

Cử Nhân

Giảng Viên