Profile Details

Trưởng Khoa

Đào Duy Nam

Tiến sĩ

Nhân Viên

Ngô Thạch Minh Thảo

Cử Nhân/Kỹ sư

Giảng Viên

Trần Nguyễn Anh Chi

Thạc Sĩ

Võ Tấn Dũng

Thạc sĩ

Nguyễn Đỗ Thư Hương

Cử Nhân/Kỹ sư

Nguyễn Trung Kiên

Thạc Sĩ

Trương Châu Long

Thạc sĩ

Châu Trần Trúc Ly

Thạc sĩ

Trần Công Mua

Cử Nhân/Kỹ sư

Lê Thị Hồng Nga

Thạc sĩ

Trần Nữ Vĩ Thức

Cử Nhân/Kỹ sư

Phạm Đào Minh Vũ

Thạc Sĩ