TB V/v cho HS-SV được nghỉ học để tham dự lớp Kỹ năng mềm, ngày 07, 08/5/2018

    BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :     /TB-CĐCNTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   24   tháng   4   năm  2018

 

THÔNG BÁO

V/v cho HS-SV được nghỉ học

để tham dự lớp Kỹ năng mềm, ngày 07, 08/5/2018

 

Theo kế hoạch, ngày 07, 08/5/2018 nhà trường sẽ tổ chức lớp Kỹ năng mềm cho sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 15, do thầy Nguyễn Thái Duy giảng dạy.

Để tránh trường hợp trùng lịch cho những sinh viên tham dự lớp Kỹ năng mềm ngày 07, 08/5/2018. Ban Giám Hiệu thông báo tất cả các môn học theo Thời Khóa Biểu trong 02 ngày 07, 08/5/2018 được nghỉ học.

Những sinh viên đã đăng ký môn Kỹ năng mềm phải có mặt đúng giờ để tham gia lớp học.

 

Đề nghị tất cả HS-SV thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này.

* Nơi nhận:

- Đăng website để TB;

- Lưu VT, ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. Nguyễn Quốc Huy

 

 

Tags:

tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online