[TB] V/v Chuyển địa điểm làm việc Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.

Kể từ ngày 23/01/2018 Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên chuyển phòng làm việc xuống tầng trệt Khu B. Sinh viên liên hệ công việc vui lòng xuống tầng trệt Khu B.

Trân trọng

tin liên quan