TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐIỆN TỬ

---------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

*****

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH: Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông

Đối tượng: Tốt nghiệp THCS

                                                                                                               

Số

TT

học phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

 

Học phần:

Học trước (a)

Tiên quyết (b)

Song hành (c)

Học kỳ I: 12 tín chỉ

1

02408026

Điện tử cơ bản

4

 

2

02408038

Lý thuyết mạch

4

 

3

01408050

Tin học

2

 

4

20400004

Anh văn A0

2

 

Học kỳ II: 13 tín chỉ + 1 tín chỉ môn GDTC

1

02408041

Điện tử công suất

4

 

2

22409003

Giáo dục thể chất

1

 

3

20300006

Anh văn A1

3

 

4

02408042

An toàn điện lao động

2

 

5

02408044

Vi xử lý

4

 

Học kỳ III: 15 tín chỉ

1

48400001

Kỹ năng mềm

2

 

2

22409005

Giáo dục quốc phòng - an ninh 1A

5

 

3

02408040

Đo lường điện và thiết bị đo

3

 

4

02408045

Điện tử công suất nâng cao

3

 

5

02408046

Kỹ thuật chuyển mạch

3

 

Môn tự chọn (chọn 1 môn)

4

02408049

Thực tập điện –điện tử

4

 

5

02408050

Nguồn điện thông tin

4

 

Học kỳ IV: 20 tín chỉ

1

18400002

Chính trị

2

 

2

19400005

Pháp luật

1

 

3

02408043

Thiết kế mạch điện tử

3

 

4

02408051

Truyền sóng và Anten

4

 

5

30406070

Thực tập tốt nghiệp

5

 

6

02408052

Thông tin di động

5

 

Cộng 5 học kỳ (2 năm) = 60  tín chỉ

(không tính môn Giáo dục thể chất và môn Giáo dục quốc phòng - an ninh)