Thời khóa biểu dự kiến để sinh viên các khóa 16 và 17 đăng ký HK1 năm học 2018-2019(cập nhật ngày 12/07/2018)

Sinh viên tải file và sắp xếp lịch học hợp lý cho bản thân trước khi đăng ký tại trang: http://dkhp.itc.edu.vn

- Cần xem lại thông báo về việc đang ký học phần học kỳ 1/2018-2019 http://www.itc.edu.vn/thong-bao-ke-hoach-dang-ky-hoc-phan-hk1-nam-hoc-2018-2019

- Sinh viên bị mất, quên tài khoản đăng ký học phần vui lòng liên hệ P.Đào tạo (Khu VP mở trệt B) để được hỗ trợ.

- Sinh viên cần tư vấn việc đăng ký chọn học phần trong học kỳ 1/ 2018-2019 cần liên hệ  Khoa chủ quản để được hỗ trợ.

- Sinh viên có nhu cầu trả nợ các học phần còn nợ mà các học phần đó không có trong các thời khóa biểu bên dưới vui lòng liên hệ Khoa chủ quản để được hỗ trợ.

Vui lòng tải file để xem thời khóa biểu..

TKB DU KIEN HOC LAI HK1.1819

TKB DU KIEN KHOA 17 HK1.1819-1

TKB DU KIEN KHOA 16 HK1.1819-2

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online