text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thời khóa biểu học kỳ 3(2016-2017) Khóa 14 và học lại các khóa dự kiến để sinh viên đăng ký

Ngày 17 tháng 2 năm 2017

Sinh viên tải file và sắp xếp lịch học hợp lý cho bản thân trước khi đăng ký tại trang: http://dkhp.itc.edu.vn

- Cần xem lại thông báo về việc đang  học phần học kỳ 3/2016-2017: tại đây 

- Sinh viên bị mất, quên tài khoản đăng ký học phần vui lòng liên hệ P.QLĐT&KT (lầu 1 nhà A) để được hỗ trợ.

- Sinh viên cần tư vấn vể việc chọn đăng ký học phần có thể liên hệ cố vấn học tập hoặc khoa chủ quản để được hỗ trợ

- Sinh viên có nhu cầu trả nợ các học phần còn nợ mà các học phần đó không có trong các thời khóa biểu bên dưới vui

lòng liên hệ Khoa chủ quản để được hỗ trợ.

Đối với học phần Thực tập tốt nghiệp sinh viên liên hệ trực tiếp với khoa chủ quản để đăng ký.

Môn Kỹ năng mềm sẽ được triển khai đăng ký từ ngày 06/03/2017 đến 11/03/2017

Vui lòng tải file để xem thời khóa biểu....