text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thời khóa biểu học lại học kỳ 3 năm học 2015-2016

Ngày 5 tháng 5 năm 2016

Lưu ý :

- Học phần sinh viên đã đăng ký nhưng không có trong thời khóa biểu là không mở do không đủ số lượng theo quy định.

- Sinh viên đóng học phí theo thông báo của nhà trường.