text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

THÔNG BÁO --> V/v ngày nộp học phí, công bố lịch thi và danh sách đăng ký học lại các môn học cho Sinh viên Khóa 10, 11 & Khóa 13 - Hệ TCCN

Ngày 28 tháng 11 năm 2014

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                       

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi trả nợ các học phần không đạt cho sinh viên

hệ TCCN khóa 10, 11 & 13

      -    Căn cứ vào danh sách sinh viên đăng ký thi trả nợ;

-    Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên;

        Phòng Quản lý đào tạo & Khảo thí thông báo về việc tổ chức thi trả nợ các học phần không đạt cho sinh viên hệ TCCN khóa 10, 11 & 13 như sau: