text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

THÔNG BÁO --> V/v ngày nộp học phí học lại các môn học cho Sinh viên Khóa 13 & Khóa 14 Đợt T11.2015 - Hệ TCCN

Ngày 7 tháng 1 năm 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                       

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi trả nợ các học phần không đạt cho sinh viên

hệ TCCN khóa 11, 13 & 14

      -    Căn cứ vào danh sách sinh viên đăng ký thi trả nợ;

-    Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên;

        Phòng Quản lý đào tạo & Khảo thí thông báo về việc tổ chức thi trả nợ các học phần không đạt cho sinh viên hệ TCCN khóa 11, 13 & 14 như sau: