Thông báo kế hoạch Du lịch hè năm 2016

Căn cứ vào cuộc họp BCH công đoàn ngày 24/08/2016; 

Nay BCH công đoàn trường thông báo đến toàn thể công đoàn viên như sau:

(Xem file đính kèm để biết thêm thông tin)Thông+báo+kế+hoạch+Du+lịch+hè+năm+2016

tin liên quan