text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi học kỳ 1 - 2016-2017(Đợt 2)

Ngày 6 tháng 2 năm 2017

* Hiện nay kết quả thi học kỳ 1 - 2016 -2017 (đợt 2) đã được các Khoa công bố.

* Phòng QLĐT&KT thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi học kỳ 1 - 2016-2017(đợt 2);

* Sinh viên có nhu cầu Phúc khảo điểm thi học kỳ 1/2016 - 2017 (đợt 2) nộp Đơn xin phúc khảo (theo mẫu đính kèm) về phòng QLĐT&KT (bộ phận Khảo thí) trong thời gian:
t ngày 06/02/2017 đến ngày 17/02/2017

 * Dự kiến công bố kết quả phúc khảo điểm thi học kỳ 1 - 2016-2017(đợt 2): vào ngày 03/03/2017
 

Lưu ý : yêu cầu ghi chính xác, đầy đủ tất cả các thông tin.

STT Tập tin đính kèm
1 BM01-QT03-DonPhucKhao.doc