text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi học kỳ 2 - 2016-2017(Đợt 1)

Ngày 30 tháng 3 năm 2017

* Hiện nay kết quả thi học kỳ 2 - 2016 -2017 (đợt 1) đã được các Khoa công bố.

* Phòng QLĐT&KT thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi học kỳ 2 - 2016-2017(đợt 1);

* Sinh viên có nhu cầu Phúc khảo điểm thi học kỳ 2/2016 - 2017 (đợt 1) nộp Đơn xin phúc khảo (theo mẫu đính kèm) về phòng QLĐT&KT (bộ phận Khảo thí) trong thời gian:
t ngày 30/03/2017 đến ngày 15/04/2017

 * Dự kiến công bố kết quả phúc khảo điểm thi học kỳ 2 - 2016-2017(đợt 1): vào ngày 29/04/2017
 

Lưu ý : yêu cầu ghi chính xác, đầy đủ tất cả các thông tin.

STT Tập tin đính kèm
1 BM01-QT03-DonPhucKhao.doc